Air sh.p.k mban garanci për realizimin e shërbimit të dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit.

Shërbimi DDD(desinfektim, dezinsektim,Kompania “Air sh.p.k” merr përsipër diagnostifikimin e problemeve dhe i jep zgjidhje duke garantuar një shkallë të lartë higjene, duke mundësuar zhdukjen e mikrobeve, shfarrosjen e insektëve dhe parazitëve në të gjithë ambjentet, në bazë të përdorimit të mënyrave ekologjikë dhe sanitare të përparuara të higjenës, sipas direktivave të shtetit Shqiptar sipas standarteve Europianë të HACCP-së dhe OBSH-së.
deratizim), do të kryhet në kohën e paracaktuar nga përfituesi i shërbimit duke pasur dhe marrë në konsideratë këto veçori:

  • Shërbimi do të realizohet duke mos sjellë asnjë lloj avarie, rreziku apo prishje të ambjenteve duke respektuar cdo rregull të brëndshëm.

  • Dezinfektimi i ambjenteve te zyrave, tavolinave pajisjeve qe mbartin viruse dhe baktere të ndryshme.

  • Grupi i shërbimit është i trajnuar për kryerjen e detyrave në mënyrë sa më të sigurtë me një eksperiencë shumë vjecare duke respektuar dhe përmbushur të gjitha standartet e kërkuara nga ISHP dhe Inspektoriati i Higjenës.

  • Monitorimi i situatës gjatë kohës dhe brenda afatit të kontratës.

  • Pajisja me grafikun e ofrimit të shërbimit brenda afatit të kontratës.

  • Pajisja me çertifikatën e shërbimit.

  • Pajisja me kuti monitoruese për brejtësit.

  • Produktet janë të shoqëruara më çertifikata sigurie.

  • Palët kontraktuese do të pajisen me proçes-verbalin përkatës në përfundim të çdo shërbimi.

Kompania “Air shpk” ju garanton produkte profesionale dhe rezultate te sigurta!